Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εμμανουήλ Καμπουράκης

Επίκουρος Καθηγητής
Ώρες γραφείου: Φοιτητές: Τρίτη 12:00-14:00, Πέμπτη 12:00 – 14:00
Τηλέφωνο: 2810379416
email: –

Μαθήματα
Ελαιοκομία – Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες
Γενική Δενδρωκομία
Βιολογική Γεωργία

Σπουδές
1. Διδάκτωρ Γεωπονικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών
(PhD Agricultural and Environmental Sciences)

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Οικολογικής Γεωπονίας
(Master of Science (M.Sc) Ecological Agriculture)

1&2 Wageningen Agricultural University, The Netherlands

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Ενδιαφέροντα
Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες αφορούν τα συστήματα οικολογικής παραγωγής (αειφόρος γεωργία και ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, συστήματα μειωμένων εισροών και βιολογικής γεωργίας) ελαίας και μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών
Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες εστιάζονται στα πεδία:
α) Ασφαλέστερες και φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι και τεχνολογίες παραγωγής τροφίμων:
– Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη βελτιωμένων συστημάτων γεωργικής παραγωγής μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής μειωμένων εισροών, βιολογικής καλλιέργειας και ολοκληρωμένης παραγωγής.
– Δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα ελαίας και μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών.
β) Μεμονωμένη και συγκριτική αξιολόγηση διάφορων μεθόδων παραγωγής τροφίμων προερχόμενων από μεσογειακές δενδρώδεις καλλιέργειες, από άποψη επιπτώσεων στο περιβάλλον, ασφάλειας, ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.
– Βιοποικιλότητα, δομή, λειτουργία και δυναμική αγροοικοσυστημάτων
– Ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας σε μεσογειακά αγροοικοσυστήματα
– Αειφόρος διαχείριση αγροοικοσυστημάτων και προστασία γενετικών πόρων.
γ) Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων:
– Περιβαλλοντική ποιότητα τροφίμων μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών.
– Ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας παραγωγής (από την προέλευση των πρώτων υλών έως την διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή).
– Τεχνολογίες και μέθοδοι για τη διασφάλιση πλήρους ανιχνευσιµότητας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Gkisakis, V. D., Bàrberi, P., Kabourakis, E. M. 2018. Olive canopy arthropods under organic, integrated, and conventional management. The effect of farming practices, climate and landscape. Agroecology and Sustainable Food Systems, DOI: 10.1080/21683565.2018.1469066
Fountoulakis, M. S., Sabathianakis, G., Kritsotakis, I., Kabourakis, E. M., ManiosT. 2017. Halophytes as vertical-flowconstructed wetland vegetation for domestic wastewater treatment. Science of the Total Environment, 583:432-439.
Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P., Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. Agriculture, Ecosystems and Environment, 218: 178–189.
Osterle, N., Koutsouris, A., Livieratos, Y.,Kabourakis, E. M. 2016. Extension for organic agriculture: a comparative study between Baden-Wurttemberg, Germany and Crete, Greece. Journal of Agricultural Education and Extension, 22, 4: 345-362.
Fanourakis, D., Giday, H., Li, T., Kabourakis, E.Μ., Ligoxigakis, K. E., Papadimitriou, M., Strataridaki, A., Bouranis, D., Fiorani, F., Heuvelink, E., Ottosen, C. O. 2016. Antitranspirant compounds alleviate the mild-desiccation-induced reduction of vase life in cut roses. Postharvest Biology and Technology, 117: 110-117.
Gkisakis, V. D., Kollaros, D., Bàrberi, P., Livieratos, I. C., Kabourakis, E. M. 2015. Soil arthropod diversity in organic, integrated and conventional olive orchards and different agroecological zones in Crete, Greece. Agroecology and Sustainable Food Systems39:3, 276-294.
E.A. Tzortzakakis, A. Archidona-Yuste, C. Cantalapiedra-Navarrete, E. Nasiou, M.S. Lazanaki, E.M. Kabourakis, J.E. Palomares-Rius & P. Castillo, 2014. Integrative diagnosis and molecular phylogeny of dagger and needle nematodes of olives and grapevines in the island of Crete, Greece, with description of Xiphinema cretense n. sp. (Nematoda, Longidoridae). European Journal of Plant Pathology 140: 563-590.
Volakakis, N. G. , Eyre, M. D., Kabourakis, E. M. 2012. Olive Fly Bactrocera oleae (Diptera, Tephritidae) Activity and Fruit Infestation Under Mass Trapping in an Organic Table Olive Orchard in Crete, Greece. Journal of Sustainable Agriculture 36:6, 683-698.
Volakakis, N., Kabourakis, M. E.,Leifert, C. 2017.Conventional and organic cultivation and their effect on the functional composition of olive oil.In: Kiritsakis, A. and F. Shahidi(Editors)Olives and Olive Oil as Functional Foods: Bioactivity, Chemistry and Processing. Wiley p. 35-43 (ISBN: 978-1-119-13531-9).
Gkisakis, V. D., Kollaros, Kabourakis, E. M. 2014. Soil arthropod biodiversity in plain and hilly olive orchard agroecosystems, in Crete, Greece. Entomologia Hellenica 23: 33-43.

Επιπλέον πληροφορίες