Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας και πραγματοποιείται στο 10ο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας θα αφορά υψηλού επιπέδου βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα και πρέπει να έχει άμεση σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Επιβλέπων της διατριβής θα είναι μέλος ΔΕΠ ή επιστημονικός συνεργάτης με ειδίκευση και σχετική εμπειρία στο θέμα μελέτης. Για την ανάθεση θέματος, συμπληρώνεται Πρότυπη Φόρμα Περιληπτικού Πλάνου Υποβολής προς έγκριση από τον Διευθυντή του Τομέα και τη Συνέλευση του Τμήματος. Το κείμενο της εργασίας συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο σχεδιάγραμμα διπλωματικής. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή και πιστώνεται με 30 ECTS.

Αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στον Κανονισμό Διπλωματικής Εργασίας.

 

Συνημμένα

Μετάβαση στο περιεχόμενο