Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πιστώνεται με 20 ECTS. Περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις μήνες άσκησης που πραγματοποιείται είτε σε δύο δίμηνα, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 6ου και 8ου εξαμήνου, είτε ως ένα τετράμηνο μετά το 9ο εξάμηνο σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο σπουδών και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέχρι το εξάμηνο φοίτησης.

Πραγματοποιείται σε επιλεγμένες από το Τμήμα ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου τομέα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα της γεωπονικής επιστήμης και διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την επίβλεψη των φοιτητών καθώς και στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.

Η πρακτική άσκηση έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθώς τους φέρνει σε άμεση επαφή με τον εργασιακό περιβάλλον, συνδέοντας έτσι την εκπαίδευση με τους επαγγελματικούς χώρους εφαρμογής της σύγχρονης γεωπονίας. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών πάνω στη γεωπονική πράξη, στη σύνδεσή τους με τον καλλιεργητή, τον επιχειρηματία και τον έμπειρο επαγγελματία γεωπόνο, στη συμμετοχή τους στην παραγωγική και ερευνητική δραστηριότητα καθώς και στην ενημέρωσή τους πάνω σε προβλήματα του αγροτικού τομέα διαφόρων περιοχών της χώρας. Οι εμπειρίες που αποκτώνται μέσα από την πρακτική άσκηση, αποτελούν πολύτιμο «σύμβουλο» για το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών και συμβάλλουν στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

Οι ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών ορίζονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από τη Σύγκλητο.

Οι φοιτητές  που παρακολουθούν το ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποιούν εξάμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος:

  • Λουλακάκης Κωνσταντίνος
  • Δραγασάκη Μαγδαληνή
  • Πασχαλίδης Κωνσταντίνος
Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το πρόγραμμα υλοποιείται  υπό το συντονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΛΜΕΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες: Δικτυακός τόπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΛΜΕΠΑ 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο