Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση ποιότητας

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί σε συμφωνία με την πολιτική ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ.
Η ΟΜΕΑ είναι το αρμόδιο όργανο, το οποίο:
  • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
  • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και των ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • συντάσσει την Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης / πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην ΑΔΙΠ.
Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Γεωπονίας αποτελείται από τα εξής μέλη:
  • Αλυσσανδράκη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου, Επίκουρο Καθηγητή
  • Βερβερίδη Φίλιππο του Νικολάου, Καθηγητή
  • Γκούμα Δημήτριο του Ευαγγέλου, Καθηγητή
  • Κολλάρο Δημήτριο του Γεωργίου, Καθηγητή
Οι εξωτερικές αξιολογήσεις χρονολογούνται το 2011 για το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και το  Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.
Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Φυτικής Παραγωγής
Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας