Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού του έργου, καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, καθιερώνει και εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες του. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Γεωπονίας περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου εντός του οποίου οφείλουν να ολοκληρώνονται οι ακαδημαϊκές και διοικητικές λειτουργίες του. Οι δράσεις  και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στο Τμήμα, εναρμονίζονται με την Πολιτική Ποιότητας και το εγχειρίδιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί σε συμφωνία με την Πολιτική Ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ. Η ΟΜΕΑ είναι το αρμόδιο όργανο, το οποίο:
  • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
  • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και των ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • συντάσσει την Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης / πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην ΑΔΙΠ.
Τα μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματος Γεωπονίας είναι τα εξής:
  • Γουμενάκη Ελένη, Καθηγήτρια
  • Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  • Αλυσσανδράκης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Δαλιακόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Κονταξάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2022-2023

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2021-2022

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2020-2021

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο