Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαχείριση Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων  και ενστάσεων των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας.

Ως «παράπονο» ή «ένσταση» νοείται κάθε έκφραση δυσαρέσκειας, διαφωνίας ή προβλήματος εκ μέρους των φοιτητών, που έχει ως αποτέλεσμα τη διάψευση των προσδοκιών τους αναφορικά με το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος, όλων των κύκλων σπουδών, και αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να  σχετίζονται με τα ακόλουθα:

  • Εκπαιδευτική διαδικασία
  • Συναλλαγή με τις διοικητικές υπηρεσίες
  • Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης σπουδών
  • Θέματα παρενόχλησης ή/και διακρίσεων

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παράπονων Και Ενστάσεων

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο