Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπές

Επιτροπές του Τμήματος Γεωπονίας
Για την διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις εσωτερικές διεργασίες του Τμήματος, έχουν συσταθεί δεκαεπτά (17) Επιτροπές με αποφάσεις της Συνέλευσης. Οι Επιτροπές του Τμήματος στελεχώνονται από μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΤΕΠ και μέλη του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, όπου απαιτείται, και είναι οι ακόλουθες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο