Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2130/Φ20 απόφασης έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β 3526/20-9-2019) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, και αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονης υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην καλλιέργεια νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας.
Το Τμήμα Γεωπονίας ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για έναρξη διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στις επιστημονικές περιοχές που ενδεικτικά περιγράφονται στην πρόσκληση που ακολουθεί.
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας (ΦΕΚ Β 3526/20-9-2019)