Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου λειτουργεί αυτόνομα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» και συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος»:

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

Το Τμήμα Γεωπονίας λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα (1) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS).

Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΜΣ εμβαθύνει στις σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες της γεωπονικής επιστήμης για την παραγωγή ασφαλών, υψηλής προστιθέμενης αξίας ποιοτικών προϊόντων, με μηδενικό ή ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίζουν την προσπάθεια ανάταξης της αγροτικής παραγωγής και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Χώρας στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Δικτυακός τόπος του Προγράμματος.

ΔΠΜΣ Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Γεωπονίας συμμετέχει στο ΔΠΜΣ «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» το οποίο λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3326/Β’/11.12.2014). Το ΔΠΜΣ υλοποιείται από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωπονίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα τέσσερα (4) διδακτικά  εξάμηνα με την συμπλήρωση 120 μονάδων ECTS.

Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ είναι οι απόφοιτοι – κάτοχοι Μ.Δ.Ε. να έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική και στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού και του Ιδιωτικού Τομέα.

Δικτυακός τόπος του Προγράμματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο