Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία Απονομής Τίτλου Σπουδών

1. Στους αποφοίτους του Τμήματος απονέμεται Πτυχίο.
2. Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής πτυχίου, οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, ενώ για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Καθομολόγησης,
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΠΣ Τμήματος Γεωπονίας οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

• βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, όπου θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή σε συγγράμματα της Βιβλιοθήκης και ότι έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο η διπλωματική εργασία τους,
• την Ακαδημαϊκή Ταυτότητά τους, αν έχει εκδοθεί,
• Οποιοδήποτε άλλο υλικό έχουν χρεωθεί από το Τμήμα.

3. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, η οποία επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου, ενώ η χορήγηση του τίτλου
σπουδών απονέμεται μετά την Τελετή Καθομολόγησης. Η μορφή του πτυχίου είναι κοινή για όλα τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.