Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος
Δρ. Ροδιτάκης Εμμανούηλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Δρ. Λουλακάκης Κων/νος, Καθηγητής

Γραμματεία
Δοξαστάκη Μαρίνα (Προϊσταμένη Γραμματείας)

Συνέλευση Τμήματος
Η  Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  • τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
  • έναν εκπρόσωπο από την κατηγορία προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  • τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος,
  • τους Διευθυντές των Τομέων,
  • έναν εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

Επιτροπές Τμήματος

Για την διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις εσωτερικές διεργασίες του Τμήματος, έχουν συσταθεί δεκαεπτά (17) Επιτροπές με αποφάσεις της Συνέλευσης. Οι Επιτροπές του Τμήματος στελεχώνονται από μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΤΕΠ και μέλη του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, όπου απαιτείται, και είναι οι ακόλουθες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο