Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στις Ακαδημαϊκές Μονάδες του και στα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) στα γνωστικά και ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης υψηλού επιπέδου και καινοτόμας μεταδιδακτορικής έρευνας με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής.

Στο πλαίσιο της δράσης, στο Τμήμα Γεωπονίας υλοποιείται σήμερα η ακόλουθη μεταδιδακτορική έρευνα:

Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια: Δρ. Φανουράκης Δημήτριος
Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας: Ανθοκομία- Άμεση αξιολόγηση της διατηρησιμότητας δρεπτών ανθέων και της καταλληλότητάς τους για μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Επιβλέπων: Νεκτάριος Παναγιώτης, Καθηγητής