Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύσεις

Το Τμήμα Γεωπονίας στελεχώνεται από 21 μέλη ΔΕΠ, με μέσο h-idex 16,9 και 324 δημοσιεύσεις από το 2015 έως και σήμερα (Google Scholar). Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές κάποιων δεικτών αξιολόγησης της ερευνητικής δραστηριότητας και της ποιότητας των δημοσιεύσεων του συνόλου των μελών του Τμήματος.
Δείκτης Πηγή Συνολικός αριθμός Μέση τιμή
h-index Scopus 11,0
Google Scholar 16,9
Αριθμός δημοσιεύσεων από το 2015 και έπειτα Scopus 171 9,9
Google Scholar 324 16,5
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων Scopus 508 29,8
Google Scholar 744 51,7
Αριθμός ετεροαναφορών από το 2015 και έπειτα Google Scholar 8.136 554
Συνολικός αριθμός ετεροαναφορών Google Scholar 15.926 1.070

Λίστα πρόσφατων δημοσιεύσεων (2019-2020)

2020

  • A Georganas, E Giamouri, AC Pappas, G Papadomichelakis, F Galliou, T Manios et al., 2020. Bioactive Compounds in Food Waste: A Review on the Transformation of Food Waste to Animal Feed. Foods 9 (3), 291.
  • A Maragkaki, I Sampathianakis, K Katrini, E Michalodimitraki, C Gryparis, T Manios et al., 2020. Bio-waste to Bio-plastic (B2B): Production of Compostable Bio-Plastics from Food Waste. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 30 (1), 47.
  • AR Horowitz, M Ghanim, E Roditakis, R Nauen, I Ishaaya, 2020. Insecticide resistance and its management in Bemisia tabaci species. Journal of Pest Science, 1-18.
  • D Thanos, A Maragkaki, D Venieri, M Fountoulakis, T Manios, 2020. Enhanced Biogas Production in Pilot Digesters Treating a Mixture of Olive Mill Wastewater and Agro-industrial or Agro-livestock By-Products in Greece. Waste and Biomass Valorization, 1-9.
  • G Tsaniklidis, P Pappi, A Tsafouros, SN Charova, N Nikoloudakis, K Paschalidis et al., 2020. Polyamine homeostasis in tomato biotic/abiotic stress cross-tolerance. Gene 727, 144230.
  • P Panteli, M Georgiou, N Stylianidis, E Tsiplakou, N Paßlack, K Lasaridi, T Manios et al., 2020. Transformation of Hotel Food Waste into Animal Feed: Two Operational Periods of the Food for Feed Pilot Unit. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 30 (1), 53.
  • P Rani, P Soupios, P Barsukov, 2020. Regional tectonic model of Southern, Central part of the Mygdonian basin (Northern Greece) by applying 3D Transient Electromagnetic Modeling. Journal of Applied Geophysics, 104008.
2019
  • A Kalaitzaki, I Koufakis, E Vasakis, G Broufas, M Pappas, A Tsagkarakis, E Roditakis et al., 2019. Potential Auchenorrhyncha vectors of Xylella fastidiosa in Crete (Greece): Survey, identification, seasonal abundance and vector management tactics. IOBC-WPRS Bulletin 141, 100-103.
  • A Kaliakatsos, N Kalogerakis, T Manios, D Venieri, 2019. Efficiency of two constructed wetland systems for wastewater treatment: removal of bacterial indicators and enteric viruses. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 94 (7), 2123-2130.
  • A Mantzorou, F Ververidis, 2019. Microalgal biofilms: A further step over current microalgal cultivation techniques. Science of the Total Environment 651, 3187-3201.
  • A Orfanoudaki, G Makridakis, A Maragkaki, MS Fountoulakis, T Manios et al., 2019. Anaerobic Co-digestion of Pig Manure and Spent Coffee Grounds for Enhanced Biogas Production. Waste and Biomass Valorization, 1-8.
  • AA Papadaki, G Markakis, K Ladomenou, D Goumas, N Magan, 2019. Effect of nitrogen fertilization on cucumber downy mildew. Journal of Applied Horticulture 21 (1).
  • AT Paraskevopoulou, PA Nektarios, G Kotsiris, 2019. Post-fire attitudes and perceptions of people towards the landscape character and development in the rural Peloponnese, a case study of the traditional village of Leontari, Arcadia, Greece. Journal of environmental management 241, 567-574.
  • B Quintana, D Manousos, P Argyropaidas, I Karatzanis, V Kontogiannis, E Kokinou, et al., 2019. Marine pollution ICT based learning game. RSCy2019-Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment.
  • C Grant, R Jacobson, A Ilias, M Berger, E Vasakis, P Bielza, CT Zimmer, E Roditakis et al., 2019. The evolution of multiple‐insecticide resistance in UK populations of tomato leafminer, Tuta absoluta. Pest management science 75 (8), 2079-2085.
  • C Panagiotakis, E Kokinou, 2019. The imprint of shallow salt movements on bathymetric patterns from the eastern Mediterranean. RSCy2019-Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment.
  • DE Zacharioudaki, M Kotti,  E Kokinou, 2019. Evaluation of water salinity through fluorescence: the case of Almiros River (Northeastern Crete, Greece), International Journal of Environmental Analytical Chemistry, DOI: 10.1080/03067319.2019.1692003.
  • E Kokinou, C Panagiotakis, E Toulia, M Kavouri, 2019. Automatic extraction of geomorphologic features using Digital Elevation Models. Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, p1-1. 1p.
  • E Mavrakis, L Mavroudakis, N Lydakis-Simantiris, SA Pergantis, 2019. Investigating the Uptake of Arsenate by Chlamydomonas reinhardtii Cells and its Effect on their Lipid Profile using Single Cell ICP–MS and Easy Ambient Sonic-Spray Ionization–MS. Analytical chemistry 91 (15), 9590-9598.
  • E Trantas, E Navakoudis, T Pavlidis, T Nikou, M Halabalaki, L Skaltsounis, et al., 2019. Dual pathway for metabolic engineering of Escherichia coli to produce the highly valuable hydroxytyrosol. PLoS ONE 14 (11), e0212243.
  • EA Markakis, EK Ligoxigakis, PA Roussos, CK Sergentani, N Kavroulakis, E Roditakis et al., 2019. Differential susceptibility responses of Greek olive cultivars to Fomitiporia mediterranea. European Journal of Plant Pathology 153 (4), 1055-1066.
  • G Stavroulakis, DE Zacharioudaki, ME Kotti, E Kokinou, 2019. Fluorescence compounds as water quality indicators: the case of Almiros River (Northeastern Crete, Greece). 4th Green and sustainable chemistry conference, 5-8 May 2019, Dresden, Germany.
  • GC Manikis, K Marias, E Alissandrakis, E Savvidaki, N Vidakis, 2019. Pollen Grain Classification using Geometrical and Textural Features. IST 2019 – IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Proceedings 9010563.
  • I Daliakopoulos, G Daskalakis, N Markakis, N Papastefanakis, T Manios, 2019. Automatic Monitoring of a Community Backyard Composting Program. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 30 (1), 45.
  • I Petousi, G Daskalakis, MS Fountoulakis, D Lydakis, L Fletcher, T Manios et al., 2019. Effects of treated wastewater irrigation on the establishment of young grapevines. Science of the Total Environment 658, 485-492.
  • K Paschalidis, G Tsaniklidis, BQ Wang, C Delis, E Trantas, K Loulakakis, et al., 2019. The Interplay among Polyamines and Nitrogen in Plant Stress Responses. Plants 8 (9), 315.
  • L Demetropoulou, MA Lilli, I Petousi, T Nikolaou, M Fountoulakis, T Manios et al., 2019. Innovative methodology for the prioritization of the Program of Measures for integrated water resources management of the Region of Crete, Greece. Science of the Total Environment 672, 61-70.
  • NG Kavallieratos, S Stanković, M Schwarz, E Alissandrakis, et al. , 2019. A survey of parasitoids from Greece with new associations. Zookeys, 817: 25–40.
  • P Kirmizakis, D Ntarlagiannis, D Kalderis, P Soupios, 2019. Preliminary assessment on the application of biochar and spectral induced polarization for wastewater treatment. Near Surface Geophysics, 18(2), 109 – 122.
  • P Rani, E Piegari, R Di Maio, E Vitagliano, P Soupios, L Milano, 2019. Monitoring time evolution of self-potential anomaly sources by a new global optimization approach. Application to organic contaminant transport. Journal of Hydrology 575, 955-964.
  • RNC Guedes, E Roditakis, MR Campos, K Haddi, P Bielza, HAA Siqueira, et al., 2019. Insecticide resistance in the tomato pinworm Tuta absoluta: patterns, spread, mechanisms, management and outlook. Journal of pest science, 1-14.
  • S Gouma, AA Papadaki, G Markakis, N Magan, D Goumas, 2019. Studies on Pesticides Mixture Degradation by White Rot Fungi. Journal of Ecological Engineering 20 (2)
  • SG Raji, V Tzanakakis, P Dörsch, 2019. Bradyrhizobial inoculation and P application effects on haricot and mung beans in the Ethiopian Rift Valley. Plant and Soil 442 (1-2), 271-284.
  • VA Tzanakakis, AE Taylor, LR Bakken, PJ Bottomley, DD Myrold, et al., 2019. Relative activity of ammonia oxidizing archaea and bacteria determine nitrification-dependent N2O emissions in Oregon forest soils. Soil Biology and Biochemistry 139, 107612.
  • W Wang, K Paschalidis, JC Feng, J Song, JH Liu, 2019. Polyamine catabolism in plants: A universal process with diverse functions. Frontiers in plant science 10: 561.