Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θρασύβουλος Μανιός

Καθηγητής
Ώρες γραφείου: 09:00 – 18:00
Τηλέφωνο: 2810379456
email: tmanios@staff.teicrete.gr

Μαθήματα
Α1. Προπτυχιακά Μαθήματα
Ως Επίκουρος Καθηγητής από το 2005 μέχρι και το 2009, ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2009 μέχρι το 2016 και ως Καθηγητής από το 2016, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης μέχρι σήμερα, στα ακόλουθα μαθήματα:
• «Αξιοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων»
• «Αρδεύσεις – Στραγγίσεις»
• «Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους»
• «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων» – στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

Α2. Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη διδασκαλία του μαθήματος «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Αποβλήτων» της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας για την περίοδο Οκτώβριος 2014 – σήμερα.

Σπουδές
1. Διδακτορικός τίτλος στον Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Βιοτεχνολογίας, University of Leeds
2. Προπτυχιακές Σπουδές: Πτυχίο Γεωπόνου Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ενδιαφέροντα
Υλοποίηση Αμιγώς Ερευνητικών Προγραμμάτων: 47
– Συνολικός Αριθμός Ερευνητικών Έργων ως Συντονιστής: 37
– Συνολικός Αριθμός Άλλων Ερευνητικών Έργων (κυρίως ως επιστημονικός υπεύθυνος): 14

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Συνολικές Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Impact Factor: 76
Συνολικός αριθμός ετεροαναφορών: >1.500
h Index: 18
Συνολικές Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με σύστημα κρίσης: 86
Συνολικά Επιστημονικά άρθρα ως : Μονογραφίες: 1
Συνολικά Επιστημονικά άρθρα ως : Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: 78

Επιπλέον πληροφορίες
Συγγραφή Βιβλίων

1. Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Επιχειρηματικότητα στον Τομέα Γεωργία, Τρόφιμα & Περιβάλλον» για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Π. Πετράκη.

2. Εκδοτική επιμέλεια της μετάφρασης στα Ελληνικά ενός κειμένου (Manual) που περιείχε παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης αστικών απορριμμάτων από διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες (Success Stories in Composting Manual). Η εργασία αυτή (Technical Review) ήταν υπεργολαβία από την εταιρεία Environmental Resources Management, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία που είχε αναλάβει τη συλλογή των στοιχείων και τη μετάφραση των κειμένων, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Συγγραφή διδακτικών σημειώσεων για τα μαθήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης:
o «Διαχείριση και Επεξεργασία Αστικών Απορριμμάτων»
o «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων»
o «Τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων»

Συγγραφή διδακτικών σημειώσεων για τα μαθήματα του ΤΕΙ Κρήτης

1. Συγγραφή διδακτικών σημειώσεων για τα μαθήματα του ΤΕΙ Κρήτης:
o «Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων»
o «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση»
o «Χουμοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων»
o «Τεχνολογίες και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων»
o «Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Απορριμμάτων».