Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ

Σύμφωνα με την 103/Θ.10/15.06.2023 απόφαση Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όπως απαιτεί το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 85 του 2022,  για τη χορήγηση Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής και
χειρισμού Η/Υ στους απόφοιτους του Τμήματος Γεωπονίας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των παρακάτω μαθημάτων:

α/α Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τυπικό Εξάμηνο Κατηγορία

Μαθήματος

(Υ/Ε)

1 0810.1.005.0 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία 1ο Υ
2 0810.1.006.0 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

και Στατιστική στις

Γεωπονικές Επιστήμες

1ο Υ
3 0810.2.002.0 Μεθοδολογία Έρευνας και

Ακαδημαϊκής Γραφής στις Γεωπονικές Επιστήμες

2ο Υ
4 0810.8.005.0 Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στη Γεωπονία 7ο Ε

Το πιστοποιητικό, που θα φέρει την ονομασία «Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ», θα χορηγείται χωρίς άλλη ενέργεια όπως και το Παράρτημα Διπλώματος, στον/στην πτυχιούχο με την ολοκλήρωση των σπουδών του/της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο