Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προσκαλούν μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για την κάλυψη πενήντα εννέα (59) θέσεων ανταποδοτικών υποτροφιών) στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής Σελίδα 3 από 20 διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092244 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80819), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες πατώντας ΕΔΩ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο