Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών μετεγγραφών/μετακινήσεων

Οι φοιτητές άλλων συναφών Τμημάτων των οποίων η μετεγγραφή-μετακίνηση τους έγινε δεκτή στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο email secretariat-agr@hmu.gr, όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν, φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας , Αίτηση Μετεγγραφής- Μετακίνησης καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www. gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνήσιου αυτής , στη οποία θα δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλουν, είναι ακριβή και αληθή.

Προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται το διάστημα από

Τετάρτη 15-11-2023 έως και Τετάρτη 22-11-2023

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για να προχωρήσουν στην Διαγραφή τους από το Τμήμα Εισαγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τη γραμματεία του Τμήματος στο τηλ. 2810 379411, 2810379403, στο email secretariat-agr@hmu.gr.

Από τη Γραμματεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο