Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος”

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3326, Τεύχος Β’, 11/12/2014) και είναι πλήρους φοίτησης. Το ΔΠΜΣ υλοποιείται από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ. Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι απόφοιτοι – κάτοχοι Μ.Δ.Ε. να έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική και στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού και του Ιδιωτικού Τομέα. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα τέσσερα (4) διδακτικά  εξάμηνα με την συμπλήρωση 120 μονάδων ECTS.

Επισκεφτείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού πατώντας ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο