Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαπιστωτικές πράξεις για την εκλογή εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής και του Τμήματος

.ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ