Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ Γεωπονίας

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με την με αρ. πρώτ. 35231/29.5.2023 απόφαση πιστοποιεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο