Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νίκος Λυδάκης – Σημαντήρης

Καθηγητής
Ώρες γραφείου: Τρίτη 8:30 – 10:00
Τηλέφωνο: 2821023055

Μαθήματα
Οργανική Χημεία (Θεωρία και Εργαστήριο)
Βιοχημεία (Θεωρία και Εργαστήριο)

Σπουδές
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Michigan State University, Διδακτορικό δίπλωμα, Φασματοσκοπία – Βιοχημεία, 1996. Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη των αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων στην οξειδωτική πλευρά του Φωτοσυστήματος ΙΙ των ανωτέρων φυτών”.

Τμήμα Χημείας, Michigan State University, 1993-1996 Επισκέπτης Ερευνητής.
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Master of Science, 1993. Τίτλος Διατριβής: “Απομόνωση και χαρακτηρισμός του Φωτοσυστήματος ΙΙ του μονοκύτταρου φωτοσυνθετικού άλγους Chlamydomonas Reinhardtii”.

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Χημείας, 1989.

Ενδιαφέροντα
• Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων σε φυτά και φυτοεξυγίανση εδαφών
• Μελέτη της επίδρασης αντίξοων περιβαλλοντικών συνθηκών στην ανάπτυξη και την ποιότητα βρώσιμων φυτών
• Μηχανιστική μελέτη των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων φωτοσύνθεσης και αναπνοής
• Μελέτη της συσσώρευσης μετάλλων σε τρόφιμα
• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μονοκύτταρους οργανοϊζηματογενής οργανισμούς
• Σχέση δομής – δραστικότητας πρωτεϊνών
• Μηχανιστική μελέτη της αλληλεπίδρασης των βαρέων μετάλλων με πρωτεΐνες
• Παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών υψηλής προστιθέμενης αξίας με χρήση βιοχημείας και μοριακής μηχανικής

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Disinfection of spring water and secondary treated municipal wastewater by TiO2 photocatalysis.
N. Lydakis-Simantiris, D. Riga, E. Katsivela, D. Mantzavinos, and N.P. Xekoukoulotakis,
2010, Desalination, 250, 351-355.
(Αριθμός αναφορών 77, Πηγή: Google scholar, 17/04/2016)

Size Distribution and Chemical Composition of Airborne Particles at Akrotiri Research Station, Crete, Greece.
Kopanakis, I., Lydakis-Simantiris, N., Katsivela, E., Pentari, D., Zarmpas, P., Mihalopoulos, N., and Lazaridis, M.,
2010, Global Nest Journal, 12, 54-62.
(Αριθμός αναφορών 8, Πηγή: Google scholar, 17/04/2016)

Physico-Chemical Characteristics of Particulate Matter in the Eastern Mediterranean.
I. Kopanakis, N. Lydakis-Simantiris, E. Katsivela, K. Eleftheriadis, D. Pentari, P. Zarmpas, N. Mihalopoulos, and M. Lazaridis.
2012, Atmospheric Research, 106, 93-107.
(Αριθμός αναφορών 14, Πηγή: Google scholar, 17/04/2016)

Geochemistry and Quality of the Groundwater from the Karstic and Coastal Aquifer of Geropotamos River Basin (North-Central Crete, Greece).
F. Sdao, S. Parisi, D. Kalisperi, S. Pascale, P. Soupios, N. Lydakis-Simantiris, and M. Kouli.
2012, Environmental Earth Sciences, 67, 1145-1153.
(Αριθμός αναφορών 5, Πηγή: Google scholar, 17/04/2016)

Bioconcentration of Cd and Ni in Various Tissues of Two Marine Bivalves Living in Different Habitats and Exposed to Heavily Polluted Seawater.
O. Chalkiadaki, M. Dassenakis, and N. Lydakis-Simantiris
2014, Chemistry and Ecology, 30, 726–742.
(Αριθμός αναφορών 4, Πηγή: Google scholar, 17/04/2016)

Experimental Study of Cadmium Bioaccumulation in Three Mediterranean Marine Bivalve Species. Correlation with Selected Biomarkers.
O. Chalkiadaki, M. Dassenakis, V. Paraskevopoulou, and N. Lydakis-Simantiris
2014, Pure and Applied Chemistry, 86, 1189–1204.
(Αριθμός αναφορών 2, Πηγή: Google scholar, 17/04/2016)

Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants in Heavy Metal-Contaminated Soils.
N. Lydakis-Simantiris, M. Fabian, and M. Skoula
2016, Global Nest Journal, in press.

Chemical and Physical Characteristics in Uncultivated Soils with Different Lithology in Semi-Arid Mediterranean Clima
D. Moraetis, N. Lydakis – Simantiris, D. Pentari, E. Manoutsoglou, C. Apostolaki, and V. Perdikatsis
2016, Applied and Environmental Soil Science, in press.